tisdag 19 augusti 2008

Ta skönhetsrådets och stadsmuseets kompetens på allvar

Pressmeddelande 18-08-2008
Vänsterpartiet Stockholms Stad

Ta skönhetsrådets och stadsmuseets kompetens på allvar

En utredning åt kommunstyrelsen föreslår att skönhetsrådets inflytande ska minskas genom att deras roll som remissinstans ska tas över av stadsbyggnadskontoret. Skönhetsrådet är i dagsläget fristående från stadsbyggnadsnämnden men förslaget innebär att skönhetsrådet knyts organisatoriskt till stadsbyggnadskontoret och lokaliseras i tekniska nämndhuset.

Alliansen har genom Kristina Alvendal tidigare föreslagit att helt lägga ned Skönhetsrådet men då detta förslag inte fick gehör så finns det anledning att anta att detta är ett sätt att åstadkomma samma resultat på lång sikt. Genom att successivt frånta Skönhetsrådet inflytande möjliggör man ett stillsamt avskaffande i framtiden.


- Vi vill inte överföra klassificering och bedömning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från stadsmuseet till stadsbyggnadsnämnden. Stadsmuseet besitter den givna kompetensen för att utföra detta arbete och det vore ett slöseri att inte begagna sig av den. Därutöver är det en uppenbar konfliktsituation om stadsbyggnadsnämnden både ska ge tillstånd och samtidigt vara kontrollant, säger Maria Hannäs (v), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

- Vi är även skeptiska till att Skönhetsrådet samlokaliseras och knyts till stadsbyggnadskontoret. Skönhetsrådets oberoende ställning och långa erfarenhet är en viktig instans för en seriös och trovärdig byggprocess. Istället för att förminska skönhetsrådets betydelse borde vi ta tillvara på deras kompetens och låta dem få ett starkare mandat i beslut som rör byggande i Stockholm, avslutar Maria Hannäs (v).

Mer Info:
Maria Hannäs, 076 12 17 710 (v) ledamot i stadsbyggnadsnämnden
Anna Sehlin, 076 12 29 502 (v) borgarrådssekreterare

Ökad droganvändning bland unga

Pressmeddelande 18-08-2008
Vänsterpartiet Stockholms Stad

Ökad droganvändning bland unga sedan borgarna kom till makten

Resultaten i Stockholmsenkäten som Preventionscentrum Stockholm presenterat i förra veckan är alarmerande, framförallt när det gäller droger och rökning.

Sedan 2006 har andelen pojkar och flickor i årskurs nio och årskurs två i gymnasieskolan som har använt narkotika den senaste 4-veckorsperioden ökat med flera procentenheter. Även andelen elever som har använt narkotika någon gång har ökat kraftigt i Stockholms stad jämfört med landet som helhet, där den nedåtgående trenden håller i sig. Rökningen ökar också. Flickor i årskurs två i gymnasieskolan röker mest, sömnsvårigheterna ökar och flickor är mest utsatta för mobbning.

- Den ökade droganvändningen i Stockholms stad sammanfaller med den borgerliga majoritetens underfinansierade socialbudget och en 25 %-ig minskning av antalet drogförebyggande samordnare i stadsdelarna, säger Karin Rågsjö (v), vice ordförande i socialtjänstnämnden. Dessutom har centraliseringen av grundskolan lett till ett totalt sammanbrott i socialtjänstens och skolans samverkan om unga i riskzon som byggts upp sedan stadsdelsreformen infördes 1997.

- Om den moderatledda socialpolitiken ska ha ett uns av trovärdighet krävs rejält ökade resurser till riktade insatser i de stadsdelar som har haft den största ökningen av ungas droganvändning, fortsätter Karin Rågsjö. Att som Ulf Kristersson lägga över all skuld på ökad tillgänglighet håller inte när moderaterna själva står för en så kraftlös politik i dessa frågor. Socialarbetarna måste få en reell möjlighet att använda metoder förankrade i forskningen och egna erfarenheter i dialog med ungdomar och föräldrar. Det förebyggande arbetet måste prioriteras i bred samverkan med socialtjänst, skola och polis. Maria Ungdom behöver också förstärkas.

- Det behövs gemensamma insatser på alla nivåer för att vända utvecklingen. Även flickors situation måste lyftas fram på ett helt annat sätt än idag. Staten måste återinföra de kontinuerliga statliga informationsinsatserna om alkohol, narkotika och tobak som pågick under föregående mandatperiod, avslutar Karin Rågsjö.


För mer information:
Karin Rågsjö (v)
Telefon 070 2160761

onsdag 2 juli 2008

Mångtusenårig stad hotas av utplåning

Den flera tusen år gamla staden Hasankeyf som ligger mellan floderna Eufrat och Tigris i den turkiska delen av Kurdistan hotas av utplåning. Den turkiska staten planerar en gigantisk utbyggnad av ett damm och kraftverkssystem i Kurdistan, vars primära syfte är att få billig energi till industrierna i västra Turkiet. Dammbygget i Ilusi som den turkiska staten vill forcera fram kommer att lägga Hasankeyf under vatten.

- Hasankeyfs historia sträcker sig tillbaka till 7500 -5000 år före Kristus och är en stad med ovärderliga kulturskatter. De olika folkgrupper som lever i området, kurder, syrianer och turkar, som satt sin prägel på staden, har ingen chans att påverka eller stoppa dammbygget, säger Ann-Margarethe Livh (v), oppositionsborgarråd, på besök i Hasankeyf i den turkiska delen av Kurdistan.

- Jag är övertygade om att Hasankeyf skulle ha stått på FN:s världs kulturarvslista och varit en stor turistattraktion om det inte hade legat i den kurdiska delen av Turkiet. Detta riskerar att bli ett av de värsta ingreppen någonsin på miljön i regionen. Stora delar av det ekologiska systemet kommer att raseras och tusentals människor kommer att förlora sina möjligheter till försörjning utan några som helst demokratiska möjligheter att påverka beslutet. Omvärlden måste reagera, avslutar Ann-Margarethe Livh.

Mer info:
Ann-Margarethe Livh (v), oppositionsborgarråd: 076 1229103

Idag stjäl regeringen de sjukas pengar!

I dag (1 juli) träder regeringens hårda regler för sjuka i kraft. I praktiken innebär detta att man tar de pengar som arbetande människor betalat in till sjukförsäkringen för att den skulle ge trygghet vid sjukdom eller olycka. Förslaget innebär kraftiga nerskärningar i den ekonomiska situationen för dem som varit sjuka i mer än ett år. För de sjuka som har ett arbete i grunden blir sänkningen 5 % och för de som under sin sjukdomsperiod förlorat sin arbetsplats kan det bli betydligt värre.

- Jag är själv drabbad av utbrändhet men har tack och lov kommit så långt att jag har kunnat börja rehabträna. För detta straffar regeringen mig med att sänka min ersättning med 3000 kronor i månaden, säger Mattias Ericson (v) som är sjukskriven ersättare i Stockholms Stadshus. Det innebär en sänkt ersättning av min inkomst med ungefär 25%. Att regeringens politik inte handlar om att få människor att bli friska blir tydligt när man även slår mot de som har rehabersättning och därmed i praktiken gör allt de kan för att bli friska.

Tidigare har regeringsföreträdare menat att om man har ett år på sig att minska sina levnadsomkostnader så kommer inte detta att slå så hårt mot den enskilda individen. Detta är i dag en grav förvanskning av sanningen, beslutet fattades i juni och de som drabbas har alltså haft mindre än en månad på sig att anpassa sig. Dessutom kom beskedet för många drabbade i brevlådan idag.

- Den utveckling vi ser kommer att drabba medborgarna i Stockholm är väldigt oroande, säger Karin Rågsjö (v), vice ordförande i socialtjänstnämnden. Fattigdomen bland redan utsatta kommer att öka och de som drabbas kommer fortsättningsvis att behöva vända sig till socialen för hjälp med sin försörjning. Fattiga barnfamiljer drabbas allra hårdast.
Vänsterpartiet anser att man istället för att försöka piska människor till att bli friska bör öka arbetsgivarnas ansvar för rehabiliteringsprocessen och stärka det förebyggande arbetet mot ohälsa.

Mer info:
Mattias Ericsson (v), fullmäktigeledamot: 073 9811 479
Karin Rågsjö (v), vice ordförande i socialtjänstnämnden: 070 2160 761